• خرید و فروش
 • رهن و اجاره

 • اهواز

  مدل محاسبه کمیسیون

  بعد از بازدید حضوری خریدار یا مستأجر از ملک ارائه شده در هریک از دفاتر مورد تأیید "وب سایت کلید اول" قرارداد مورد تأیید و مصوب شده ی اتحادیه املاک شهرستان اهواز، فی ما بین طرفین معامله منعقد گردیده و کمیسیون به شرح زیل از دو طرف معامله به صورت نقدی توسط دفتر مشاور املاک مربوطه دریافت میگردد.
  در معاملات خرید و فروش سهم هر کدام از طرفین معامله 5/0 درصد قیمت ملک مورد معامله می باشد. به عنوان مثال اگر قیمت یک ملک در مبایعه نامه 400 میلیون تومان باشد سهم هرکدام از طرفین معامله به شرح زیل خواهد بود.
  مبلغ کمیسیون = 400,000,000 × (0.5/100) = 2,000,000
  در معاملات رهن سهم هرکدام از طرفین معامله 75/0 درصد قیمت ودیعه و یک چهارم قیمت اجاره ماهیانه ملک مورد معامله می باشد. به عنوان مثال اگر مبلغ ودیعه 40 میلیون تومان باشد و میزان اجاره ماهیانه 500 هزار تومان باشد، سهم کمیسیون هر طرف معامله به صورت زیل می باشد
  = مبلغ کمیسیون40,000,000 × (0.75/100) + 500,000 ÷ 4 = 425,000